Gebruiksvoorwaarden (Gebruiksovereenkomst)


1. Gegevens


2. Bescherming van uw privacy
 • In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening, welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u onze Website gebruikt, en wat uw rechten als betrokkene zijn in dat verband.

3. Minderjarigen
 • De diensten van ons, zoals de website, zijn slechts toegankelijk voor gebruikers die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, is de Website slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers, indien zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betrokken handeling zelfstandig verricht.

4. Niet toegestaan gebruik van de website
 • De inhoud van de website mag door de gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden.

 • Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers die een zoekertje plaatsen op de website (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

5. Misbruik van de website en de gevolgen hiervan
 • Wij bieden de mogelijkheid om rechtstreeks via onze website te communiceren. Wij raden u sterk aan van dit middel gebruik te maken.

 • Voor het melden van illegale en inbreukmakende zoekertjes, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het formulier melden; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier.

 • Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of andere voorschriften, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Wij kunnen deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:
  • Wij kunnen de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van ons of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van zoekertjes of reacties; en/of

  • Wij kunnen een of meerdere zoekertjes van de gebruiker verwijderen of het abonnement opzeggen zonder restitutie van het door gebruiker betaald bedrag.

6. Beperking aansprakelijkheid
 • Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door:
  • gebruik van de diensten van ons;

  • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan;

  • onjuiste informatie op de website;

  • afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de website; of

  • wijzigingen in de diensten van ons of wijzigingen in of op de website. 

 • Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot (a) maximaal de totale vergoeding die de gebruiker aan ons heeft betaald gedurende de 3 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 50, al naar gelang wat hoger is.

 • Wij zijn een dienstverlener die host-diensten verstrekt. Dit houdt onder andere in dat wij niet in staat noch verplicht is om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de producten of diensten aangeboden in zoekertjes of op de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van gebruikers.

7. Wijzigingen van de diensten en de Website
 • Wij kunnen de website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij ten alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

8. Beoordelingen
 • Gebruikers kunnen worden gevraagd om een beoordeling te geven over een gebruiker met wie zij over een zoekertje veel interactie hebben gehad, door middel van beoordelingen. 

 • De gegeven beoordeling bestaat uit een aantal sterren en een standaardtekst die de gebruiker kiest. De beoordeling is publiek zichtbaar.

 • Wij hebben geen invloed op de beoordelingen. Het kan gebeuren dat een beoordeling de feitelijke situatie niet (geheel) correct weergeeft.

 • Een beoordeling:
  • moet naar waarheid worden gedaan;

  • moet betrekking hebben op de betreffende gebruiker;

  • moet betrekking hebben op het zoekertje waarvoor de optie tot beoordelen wordt geboden;

  • mag niet worden gedaan met het waarschijnlijke oogmerk de gebruiker te schaden of anderszins misbruik te maken van beoordelingen.

9. Informatieverplichtingen voor gebruikers
 • Alle gebruikers dienen hun persoonlijke (contact) gegevens of bedrijfsgegevens correct door te geven en ervoor te zorgen dat deze juist en actueel zijn. 

 • Zijn er wettelijke (informatie)verplichtingen van toepassing op de gebruiker dan wel op ons dan moet de gebruiker zich daaraan houden. Worden wij wettelijk verplicht de gebruiker te identificeren of aanvullende (bedrijfs- of contact)informatie op te vragen, dan is de gebruiker verplicht de informatie onverwijld te verstrekken.

 • Een gebruiker handelend in een commerciële of professionele hoedanigheid voor doeleinden in verband met zijn handels- bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, is naast zijn wettelijke verplichtingen tevens gebonden aan extra voorwaarden (Zakelijke gebruiker).

10. Abonnementen
 • Abonnementen worden aangegaan voor de duurtijd vermeld bij de aanvang. Abonnementen worden niet automatisch verlengd. Het is de gebruiker die het abonnement tijdig dient te verlengen. Wij sturen hiervoor vanaf 15 dagen voor het einde van de abonnementsduur herinneringen per mail. Een abonnement kan door de (zakelijke) gebruiker niet herroepen worden. Wij doen er alles aan om de website bijna 100 % van de tijd online te houden. Het kan gebeuren dat de website tijdelijk offline gaat voor onderhoudswerkzaamheden. De (zakelijke) gebruiker erkent hieruit geen schade te kunnen vorderen. Wij van onze zijde bieden de (zakelijke) gebruikers met abonnement evenwel een compensatie door middel van verlenging van de abonnementsduur indien wij vinden dat de offline tijd langer duurt dan noodzakelijk, met uitzondering van overmacht.

 • Een abonnement is geldig op de websites : www.jouwzoekertjes.be en www.jouwautozoekertjes.be . U dient zich zelf op beide sites te registreren. De activatie van uw abonnement op de andere website gebeurt binnen de 24 uur.

11. Zakelijke gebruikers
 • Deze extra voorwaarden voor zakelijke zoekertjes zijn uitsluitend van toepassing op een gebruiker die handelt in een commerciële of professionele hoedanigheid, voor doeleinden in verband met zijn handels- bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, gekend als de zakelijke gebruiker in het kader van diens activiteiten op of in verband met de website.

 •   Zakelijke gebruikers kunnen ervoor kiezen specifieke diensten en functionaliteiten te gebruiken die door ons worden aangeboden, waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. Deze kosten, of de instellingen die tot kosten leiden, worden aan de zakelijke gebruiker getoond bij de betreffende dienst of functionaliteit, voordat hij daarmee akkoord gaat. 

 • Een zoekertje dat via de website wordt geplaatst, is zichtbaar via alle media die de website kunnen weergeven. Zoekertjes kunnen ook zichtbaar zijn op externe sites via optionele kanalen.

 • Onze diensten zijn uitsluitend bedoeld voor zakelijke gebruikers die zijn gevestigd in de EU. Indien u als zakelijke gebruiker van onze website gebruik maakt, bevestigt u dat u in de EU gevestigd bent.

 • Via de website mogen uitsluitend goederen worden verkocht die zich op het grondgebied van de EU bevinden. Indien u als zakelijke gebruiker goederen verkoopt via ons, bevestigt u dat de goederen die u verkoopt zich reeds op het grondgebied van de EU bevinden voordat deze worden verzonden of vervoerd naar de koper.

 • De zakelijke gebruiker die in overtreding is met artikel 11.4 of 11.5 vrijwaart ons van alle schade die wij dientengevolge lijden en/of claims en acties van derden waarmee wij ons geconfronteerd zien en de daarmee gemoeide kosten.